svet.her

Homeworld

Parametre príkazového riadku /dsound /dsoundcoop umožnia prehrávať v hre MP3
súbory (možno len v Multiplayer; hudobné stopy prepínaj pomocou šípiek).

-nebo-

Hru môžeš spustiť s týmito paramatrami:
/debug - zapne debug mód
/nodebugInt - vypne prerušenie (int 3) po Fatal errore
/noBG - vypne galaktické pozadie
/noCompPlayer - vypne štandardné CPU hráča
/notactics - vypne taktiku
/noretreat - vypne taktiku pre ústup
/disableAVI - vypne filmové sekvencie
/heap - nastaví veľkosť globálnej pamäťovej úložne
/prepath - nastaví cestu pre hľadanie súborov
/CDpath - nastaví cestu k CD-ROMu
/freemouse - stlač [F11] pre voľný pohyb myši
/ignoreBigfiles - nepoužije nič z veľkého súboru
/logFileLoads - vytvorí záznam o nahraných dátových súboroch
/disableKatmai - nepoužije KNI ani v prípade detekovanej podpory
/forceKatmai - použije KNI aj keď nieje detekovaná podpora
/noSound - vypne všetky zvukové efekty
/noSpeech - vypne všetky dabované hlášky
/reverseStereo - prehodí ľavý a pravý audio kanál
/waveout - priamy mix do Waveoutu
/dsound - priamy mix pri výstupe do DirectSound driveru
/noFilter - vypne bilineárne filtrovanie textúr
/noSmooth - nepoužije polygónový smoothing
/nilTexture - nenahrá textúry
/NoFETextures - vypne frontend textúry
/stipple - zapne Stipple Alpha (pri softwarovom rendere)
/noShowDamage - vypne efekty poškodenej lode
/sw - resetuje nastavenie renderovacieho systému
/fullscreen - spustí hru v celoobrazovkovom zobrazení so soft. renderom
/window - spustí hru v okne
/noBorder - okno bude bez rámčeku
/640 - rozlíšenie 640x480 (normálne)
/800 - rozlíšenie 800x600
/1024 - rozlíšenie 1024x768
/1280 - rozlíšenie 1280x1024
/1600 - rozlíšenie 1600x1200
/d16 - 16 bitové farby
/d24 - 24 bitové farby
/d32 - 32 bitové farby
/truecolor - skúsi 24 bitový mód pred 15 alebo 16 bitovým
/slowBlits - použije pomalé vykresľovanie
/device - vyberie GL zariadenie podľa mena (sw, fx, d3d)
/gl - nastaví OpenGL ako štandardné renderovadlo
/d3d - nastaví Direct3D ako renderovadlo
/nohint - vypne podporu OpenGL pre perspektívu
/noPause - zabráni hru pauznúť pomocou [Alt]+[Tab]
/noMinimize - zabráni minimalizávii pomocou [Alt]+[Tab]
/dockLines - ukáže pristávací nábeh
/gunLines - ukáže trajektóriu plavby
/lightLines - ukáže líniu svetla v debug. móde
/boxes - renderuje hranicu pridy na lodiach
/textFeedback - umožní textovú odeozvu v herných príkazoch
/aiplayerLog - umožní logovanie AI hráčov
/determCompPlayer - CPU hráči sú určiteľný
/gatherStats - umožní zhromaždenie štatistýk
/captaincyLogOff - vypne kapitánsky log súbor
/captaincyLogOn - zapne kapitánsky log súbor
/logOff - vypne sieťový log súbor
/logOn - zapne sieťový log súbor
/logOnVerbose - zapne obsiahly sieťový log súbor
/statLogOn - generuje hernú štatistiku do log súboru
/intOnSync - generuje Int 3 keď vznikne synchronizačná chyba
/debugSync - priebežne ukladá hru a zaznamenáva packety
/forceLAN - umožní LAN hru nezávisle na verzii
/testNIS - umožní NIS testovací mód pomocou [nisFile]
/testNISScript - umožní NIS testovací mód pomocou [scriptFile]
/demoRecord - zaznamená demo
/demoPlay - prehrá demo
/packetRecord - nahrá packety multiplayer hry
/packetPlay - prehrá packety multiplay hry
/disablePacking - nepoužije pakované textúry, ak je to možné
/smCentreCamera - centruje SM svetový plán v okolo 0,0,0
/closeCaptioned - blízke zachytávanie